Contact

Contact with us

  „Administratorem” podanych w formularzu danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ludwika Rydygiera 8 (kod pocztowy 01-793 Warszawa). Dane kontaktowe do Administratora: adres korespondencyjny wskazany w akapicie powyżej, adres email: iod@fundacjabirn.pl.

  Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie Administratorowi oraz osobom wysyłającym wiadomość możliwości wzajemnego kontaktu, w tym udzielanie przez Administratora odpowiedzi na otrzymane wiadomości, w szczególności zawierające pytania o działalność Administratora lub możliwość nawiązania współpracy. Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ustęp 1 litera f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla nawiązania przez Administratora komunikacji z osobą, która wysłała formularz i udzielenia odpowiedzi na jej wiadomość. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie Administratorowi udzielenia odpowiedzi na wiadomość.

  Celem przetwarzania jest wyłącznie zapewnienie możliwości komunikacji między Administratorem a osobami wysyłającymi wiadomość do Administratora za pomocą formularza. Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom: usługodawcom świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające prowadzenie przez niego działalności, w tym dostawcom usług rachunkowych, kadrowych, IT, HR, na podstawie umów zawartych pomiędzy nimi a Administratorem . Dane będą przetwarzanie zgodnie z instrukcjami Administratora i wyłącznie na podstawie tych umów. Poza wymienionymi osobami dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa. Dane przekazane za pomocą formularza będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i zakończenia sprawy, której dotyczy wiadomość. Dane nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na potrzeby profilowania.

  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych przez Administratora:
  – prawo do zgłoszenia sprzeciwu;
  – prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania;
  – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

  W celu zrealizowania praw, o których mowa w dwóch pierwszych punktach, skontaktuj się z nami proszę wysyłając wiadomość na adres email wskazany powyżej.
  Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo znaleźć w naszej polityce prywatności, dostępnej pod adresem link.

  Contact

  Do you want to collaborate with us?
  Do not hesitate to contact us!

  L. Rydygiera 8
  ( ICHP nr 24, IX floor)
  01-793 Warsaw
  +48 518 785 622 +48 22 897 66 97
  contact@fundacjabirn.pl

  CEO

  Filip Fertner

  filip.fertner@fundacjabirn.pl

  Managing Director

  Aleksandra Socha

  +48 603 176 032

  aleksandra.socha@fundacjabirn.pl

  Projects coordinator

  Michał Wszoła MD, PhD

  michal.wszola@fundacjabirn.pl

  Projects coordinator

  Maciej Twarogowski

  +48 518 785 622

  maciej.twarogowski@fundacjabirn.pl

  Our office

  contact@fundacjabirn.pl

  +48 22 897 66 97