REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI BADAŃ I ROZWOJU NAUKI
 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.fundacjabirn.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Otwocku przy ul. Tysiąclecia 47, 05-400 Otwock, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000323199 , zwaną dalej Fundacją.
  2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
  3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację.4. Serwis umożliwia ponadto:• wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online;• zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem znaków towarowych.
 2. Newsletter

  1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.
  2. Każdy korzystający z usługi newslettera jest jego Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
  3. Zapisanie się na usługę korzystania z newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji pod adresem https://fundacjabirn.pl/, po kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.
  4. Link aktywacyjny będzie ważny przez 10 dni. Po upływie tego czasu bez akceptacji linka, aby korzystać z newslettera, konieczna jest ponowna rejestracja na stronie internetowej.5. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.6. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.7. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach newslettera.
 3. Płatność online

  1. Serwis umożliwia obok dokonywania płatności przelewem ( https://fundacjabirn.pl/kontakt/ ) przewiduje możliwość dokonywania płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
  2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
  3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN).
  4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/). Karta kredytowa lub debetowa (lista kart na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/visa_mastercard/).
  5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod adresem: http://www.dotpay.pl/pliki/regulaminy/dotpay_regulamin_dokonywania_wplat_20111116.pdf
 4. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
  2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
  3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Fundację danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.4. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.VI. Postanowienia końcowe1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
  4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
  5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: anna.machowicz@fundacjabirn.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Fundacji. Pełny tekst polityki prywatności oraz Regulamin.

FreshMail.pl