REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI BADAŃ I ROZWOJU NAUKI
 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem „www.fundacjabirn.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Otwocku przy ul. Tysiąclecia 47, 05-400 Otwock, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem: 0000323199 , zwaną dalej Fundacją.
  2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
  3. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację.4. Serwis umożliwia ponadto:• wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online;• zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Fundacji i ich użycie bez zgody Fundacji jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem. Również znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem znaków towarowych.
 2. Newsletter

  1. Newsletter jest wysyłany cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem internetowej poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Odbiorcy i zawiera aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały promocyjne zachęcające do współpracy z Fundacją.
  2. Każdy korzystający z usługi newslettera jest jego Odbiorcą i decydując się na korzystanie z usługi potwierdza zapoznanie się z regulaminem i godzi na stosowanie jego treści.
  3. Zapisanie się na usługę korzystania z newslettera jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Fundacji pod adresem https://fundacjabirn.pl/, po kliknięciu przycisku potwierdzenia i akceptacji linka aktywacyjnego wysłanego na podany przez Odbiorcę adres e-mail.
  4. Link aktywacyjny będzie ważny przez 10 dni. Po upływie tego czasu bez akceptacji linka, aby korzystać z newslettera, konieczna jest ponowna rejestracja na stronie internetowej.5. Aby korzystać z newslettera obowiązkowe jest podanie adresu e-mail. W celu otrzymywania newslettera potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz aktywny adres e-mail.6. Dany adres poczty elektronicznej może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji z usługi.7. Rezygnacja z usługi jest możliwa w każdym czasie i następuje poprzez kliknięcie linka umieszczanego pod każdą wiadomością wysłaną w ramach newslettera.
 3. Płatność online

  1. Serwis umożliwia obok dokonywania płatności przelewem ( https://fundacjabirn.pl/kontakt/ ) przewiduje możliwość dokonywania płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
  2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
  3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN).
  4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/). Karta kredytowa lub debetowa (lista kart na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/visa_mastercard/).
  5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod adresem: http://www.dotpay.pl/pliki/regulaminy/dotpay_regulamin_dokonywania_wplat_20111116.pdf
 4. Ochrona danych osobowych

  1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
  2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
  3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Fundację danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.4. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.VI. Postanowienia końcowe1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
  4. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.
  5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail: anna.machowicz@fundacjabirn.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z otrzymywaniem newslettera Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zwiazanym z przesłaniem darmowego e-booka “Ogarnij cukier”. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest Fundacja Badań i Rozwoju Nauki, z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 a podstawą prawną przetwarzania jest moja dobrowolna zgoda. Mogę w każdej chwili odwołać tę zgodę, ale jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym odwołaniem. Moje dane przetwarzane będą do czasu wycofania przeze mnie zgody na to przetwarzanie. Administrator nie przewiduje ujawniania danych innym odbiorcom. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą też przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie będzie się odbywało niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

FreshMail.pl